RAPPORTEN BOUWINDUSTRIE

Op weg naar een hogere productiviteit in bouw

01-09-2017 | In tegenstelling tot andere sectoren, heeft de bouw in de afgelopen jaren nauwelijks te maken gehad met groeiende productiviteit of efficiëntie. Waar digitalizatie, standaardisatie en optimalisatie in veel sectoren de productiviteit met grote sprongen heeft verhoogd, is dit bij de bouw niet het geval. De sector lijkt vast te zitten in een tijdsklem, waarin innovatie geen schijn van kans heeft. Een Amerikaans onderzoeksinstituut (McKinsey Global Institute) heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van de lage productiviteitsgroei. Het rapport bevat deze oorzaken, een uiteenzetting van mogelijke oplossingen en de start van een discussie over de toekomst van de bouw.

Industrieel maatwerk in de woningbouw

13-06-2016 | Dit onderzoek van studenten van de Hogeschool Rotterdam richt zich op industrieel en klantgericht bouwen. Bouwen kan slimmer, sneller en duurzamer als ontwerpers, bouwbedrijven en industrie de maatvoering beter op elkaar afstemmen. In het rapport worden op verschillende niveaus ideale voorkeursmaten gepresenteerd die bijdragen aan de standaardisatie, ‘legolisering’, betaalbaarheid en klantgerichtheid van de Nederlandse woningbouwindustrie.

Industrialisering in de bouw

16-12-2015 | Het is duidelijk dat de bouwsector in rap tempo verandert. De consument wil hogere kwaliteit tegen lagere kosten, met keuzevrijheid en flexibiliteit. Naast de wens van de klant, worden de kwaliteits-, duurzaamheids- en omgevingseisen strenger. Om aan al die verschillende eisen en wensen te kunnen blijven voldoen, moet de bouw efficiënter worden georganiseerd. Dit kan door middel van proces- en productoptimalisatie op industrieel niveau. Uit een aantal trends blijkt dat het bouwproces al aan het veranderen is, langzaam maar zeker. 

Voorkeursmaten in de Woningbouw

26-05-2015 | De Nederlandse bouwindustrie ziet kansen voor verdere industrialisatie en efficiency, nu steeds meer bouwbedrijven conceptueel gaan bouwen. Inmiddels zijn tientallen woningconcepten op de markt gebracht en worden gebruikt voor het op locatie ontwikkelen van woningbouwplannen in diverse seriegroottes en varianten.

De inventarisatie van voorkeursmaten van een aantal belangrijke woningconcepten zijn verzameld door Masterstudenten binnen de collegereeks van het Certificaatprogramma Construction Technology aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. 

Technologie als blikopener voor de bouw

20-05-2014 | Het lectoraat Innovatieve technologie in de bouw van het Saxion speelt in op de nieuwe werkelijkheid met ontwikkeling van technologie die klantgerichtheid en duurzaamheid in de bouw bevorderen. Het lectoraat wil hiermee niet alleen klanten een plezier doen, maar vooral ook nieuwe markten ontsluiten voor de sector.  

Documentatie systeemwoningen in Nederland

12-09-2013 | De renovatieopgave in Nederland staat volop in de aandacht. De woningen die in het verleden gebouwd zijn vormen de verbeteropgave van vandaag de dag. Met de 7,2 miljoen woningen, die er in Nederland staan, kunnen we grotendeels invulling geven aan de toekomstige woonvraag. Een substantieel deel van deze woningen, ruim 2,6 miljoen, is gebouwd in de naoorlogse periode 1945-1975. Kijken we naar de (sociale) woningbouw dan zien we dat ongeveer 25 procent gebouwd is in wat we noemen systeembouw. Dit onderzoek richt zich op deze groep woningen.

Destijds was het streven om de inzet van arbeid op de bouwplaats te minimaliseren. Daarvoor werden nieuwe technieken en nieuwe productiemethoden in het leven geroepen, die hebben geleid tot ‘systemen’. Het betreft woningen die op een kenmerkende manier gebouwd zijn en waar gebruik is gemaakt van repetitie. Het is juist die repetitie en de herkenbaarheid van techniek waar we nu bij verbeteringrepen gebruik van kunnen maken. 

Industriële strategie voor de Britse bouwindustrie

19-07-2013 | Veranderingen in de internationale economie leiden tot kansen voor de Britse bouwindustrie. Om het economisch herstel te ondersteunen, doet de Britse regering er alles aan om ondernemingen te laten groeien en concurrentievoordeel te krijgen op de wereldmarkt. Onderdeel hiervan is het opstellen van een lange termijn strategie voor de ontwikkelingen binnen de bouwsector. Dit rapport bevat de hoofdthema's van deze strategie, met korte uitleg en verbanden.

De autoindustrie in de woningbouw

28-05-2003 | Over de afgelopen eeuw heeft Nederland te kampen met een structureel woning tekort. In 2001 waren er driehonderdduizend urgent woningzoekenden. Ondanks het feit dat de woningmarkt enige tijd geleden zijn hoogtepunt heeft bereikt hebben we nog steeds te maken met een structureel woningtekort. Het woningtekort in Nederland is niet alleen een kwantitatief probleem maar ook kwalitatief. Woningprijzen zijn aanzienlijk gestegen over de afgelopen jaren en consumenten eisen terecht dat hun woning gebouwd wordt volgens hun wensen. 

De hoofdvraag van dit onderzoek is; kan de woningbouw industrie leren van de sterke eigenschappen van de auto-industrie en leanproductie op het gebied van consumentgericht en industrieel produceren, en hoe dient het productie proces van de auto-industrie dan vertaald te worden naar de woningbouw. 

Please reload